Aarhus Marineforenings historie


Oprettelsen

Foreningen blev stiftet d. 23. september 1910 af en kreds af mænd, der med baggrund i deres kammeratskab og fælles oplevelser under værnepligtstiden i orlogsflåden, førte tanken om at oprette en forening af tidligere orlogsgaster ud i livet under navnet "Selskabet De Danske Marinere", hvis formålsparagraf lyder således: "Foreningens mål er at styrke nationens interesse for søværnet ved at samle danske mænd til fælles arbejde for denne sag og at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem mænd, der har gjort tjeneste i marinen". Det understreges at foreningen er upolitisk.

 Denne tanke, at søge kammeratskabet fra tiden i søværnet videreført i foreningsrammerne, drøftedes på den tid flere steder i landet. Foreningens første navn, "Selskabet De Danske Marinere", blev senere ændret til "Aarhus Amts Marineforening", og sidst til det nuværende "Aarhus Marineforening".

Foreningens første bestyrelse var:

Formand: Skorstensfejermester A. Bredal; Kobbersmedemester H. Chr. Hansen; Lokomotivfører G. Hansen og Købmand Sophus Sørensen, som var kasserer.

På grund af marinestuens mange flytninger rundt i Århus, er der desværre tabt en del dokumenter om foreningens historie.

 I 1941 indrettedes den første marinestue i restaurant "Børscaféen", og senere flyttedes den til restauranterne "Viking", "Karavellen", "Søsporten", "Den røde Okse", et lokale i ”Mejlen”, derefter et fælleslokale med Sømandshjemmet i Sverigesgade, og senest til den nuværende adresse i Kovnogade på havnen.

 I 1913 oprettedes i København en marineforening - starten til hovedforeningen - og denne forening begyndte straks at oprette afdelinger rundt i landet, men foreningen i Aarhus ønskede ikke i første omgang at være med, og ønsket om at forblive selvstændig vedtoges enstemmigt på en generalforsamling.

I det følgende år trak mørke skyer over Europa og vort land. Første Verdenskrig brød ud.

Danmark blev som neutralt land skånet, men de følgende år blev triste - også for foreningslivet. Stor arbejdsløshed og fattigdom gjorde det vanskeligt at holde gang i marineforeningen.

Mobilisering iværksattes, og mange måtte i lang tid på ny i trøjen, hvad der fik vor forening til at vedtage fritagelse for kontingent for de medlemmer, der var indkaldt. I Første Verdenskrigs sidste år oprettedes så i Århus en afdeling af landsforeningen, med købmand H.P. Henriksen som formand. I 4 år var der derfor 2 marineforeninger i Århus, og det lykkedes først at få en sammenslutning i stand i 1923. De to foreningers bestyrelser blev den sammensluttede forenings første bestyrelse. Skorstensfejermester A. Bredal blev formand, Kaptajn Poulsen næstformand, skræddermester Daugaard kasserer, dykker L. Jensen sekretær og pens. Lods. R. Holm, overtoldbetjent Stitz og restauratør R. Rasmussen var menige medlemmer.

 I 1935 nåede man til 25 års jubilæet. Det kan fortjene lidt omtale, om ikke for andet, så for en morsom sammenligning med den 100-års fest, som vi lagde op til 75 år efter, i 2010.

Uddrag af programmet:

Aarhus Marineforenings 25 års jubilæum den 6. september 1935 på "Østergades Hotel"

Kl. 18.00 præcis       Spisning
Kl. 20.30 præcis       Fremvisning af marinefilm
Kl. 22.00 præcis       Bal
Kl. 24.00 præcis       Smørrebrød og øl

 Adgang til spisning (gule ærter & flæsk, æbleskiver og kaffe) koster kr. 1,50 pr. medlem og til samlet smørrebrød og øl kr. 1,75. Her til må billetter afhentes hos formanden senest 3. sep. Vi gør opmærksom på, at hver enkelt forud skal være forsynet med billetter for at kunne deltage - spisning er kun for medlemmer - derimod venter vi at kammerater, som ikke har kunnet deltage i spisningen, samt vore damer i stort tal vil møde til bal.

Den danske Eskadre har vist foreningen den ære at danne ramme for festligheden, idet den har lagt sin sommerplan således, at den ligger her i Århus netop den 6. sep. Indbudt til festen er: Eskadrechefen og en del af officererne samt værnepligtige.

Vi kan glæde os til samvær med vor æresformand: Hans Kongelige Højhed Prins Knud, som har givet tilsagn om at deltage.

 Ca. 5 år efter dette jubilæum startede 2. verdenskrig i Danmark med tyskernes besættelse af Danmark. Dette indebar naturligvis en vis begrænsning i foreningslivet, men da Tyskland den 4. maj 1945 måtte kapitulere, fik afdelingen en meget stor fremgang af medlemmer - en fremgang, der på ny aftog efter nogle års forløb. Det var under besværlige vilkår konsul Nielsens efterfølger måtte arbejde som formand. Den nye formand, maskinmester L. Dørr, arbejdede energisk, trods de vanskelige vilkår, og det lykkedes ham at samle medlemmerne til mange gode arrangementer i de følgende år.

I 1947 valgtes en ny formand, glarmester Villy Kyst, foreningen fik i ham en ung og initiativrig leder af afdelingen.

 Den 2. sep. 1950 blev foreningens 40 års jubilæum afholdt på hotel "Århus". Her var festmiddagen: Aspargessuppe, Svinekam og is med frugter. Til middagen serveredes 1 øl og 1 glas Madeira. Prisen var steget med flere hundrede procent i forhold til 25 års jubilæet, nemlig til kr. 10,- på kuvert.

Vor æresformand, Hans Kongelige Højhed Prins Knud og Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Caroline-Mathilde deltog ved festen.

 I mange af Marineforeningens afdelinger stiftedes efter krigen skyttelav, og i Aarhus var der hurtigt stor interesse for oprettelse af et sådant. I 1946 stiftedes skyttelavet, og dets første formand blev glarmester Villy Kyst. Skyttelavet har i årenes løb deltaget i mange skyttestævner, og har også holdt landsskyttestævne her i byen.

 I 1952 blev en skulptur rejst af Aarhus Havnevæsen og Aarhus Marineforening til minde om de i krigen 1940-1945 omkomne søfolk. Skulpturen blev rejst 4. maj 1952, og er udført af billedhuggeren Johs. Hedegaard.

Skulpturen er centrum for en årlig kransenedlæggelse d. 5. maj, hvor Aarhus kommune, SOK, Aarhus Havn og andre deltager.

 Aarhus Marineforening ønskede, i lighed med mange andre marineforeninger, at adoptere et marinefartøj, og i året 1952 lykkedes det at få lov til at adoptere depotskibet "ÆGIR", hvilket fejredes ved en smuk og stilfuld fest. Det originale navneskilt fra "ÆGIR" er nu ophængt i marinestuen.

I 1969 blev fregatten "PEDER SKRAM" vores adoptionsskib, hvis navneskilt ligeledes hænger i marinestuen.

I 1993 blev det "TRITON", og i 2007 blev Støtteskibet "ESBERN SNARE" vores nuværende adoptionsskib. Ved adoptionen fik vi overdraget navneskiltet fra den forrige "Esbern Snare" til låns, og også dette navneskilt findes i marinestuen.

 Foreningen har naturligvis haft stor glæde af besøg af skibenes besætninger. Det giver mange hyggelige timer, når unge og ældre søfolk mødes. Det er tydeligt at begge parter har noget at fortælle hinanden. Den ældre generation har mange spændende historier, som ikke er blevet dårligere med årene, og de yngre kan bidrage med aktuelle forhold.

Ligeledes har de mange besøg af andre marineforeninger, fra forskellige steder i landet, været en stor fornøjelse.

 Vi har selv besøgt mange marineforeninger rundt om i landet, og nydt de varme velkomster, vi har fået over alt. Det er spændende at se andres flotte marinestuer, og ikke mindst at få inspiration til vores egen.

 I 2002 fik Aarhus Marineforening sit eget medlemsblad "Briefing", der udkommer fire gange årligt. Initiativtagere var Bent Jensen og Villy Jensen, sammen med daværende formand Svend Van.

I 2008 oprettedes vores første hjemmeside på internettet. Initiativet blev taget af Preben Buch, og vor nuværende webmaster, Torben Bay-Johansen, har siden 2009 holdt siden opdateret, så den sammen med bladet er afdelingens talerør, med informationer om møder, aktiviteter, sømandshistorier, historiske begivenheder osv., men bestemt også til, at medlemmerne kan komme til orde, når de har noget på hjerte.

I 2011 begyndte vi oprettelsen af et lydarkiv, hvor vi digitalt optager medlemmernes egne fortællinger om livet til søs. Optagelserne forbliver uredigerede, og skal være en overlevering til de næste generationer. Uddrag af fortællingerne bringes som tekst i medlemsbladet og på hjemmesiden, og vi agter senere at gøre lydfilerne tilgængelige på hjemmesiden.

 Foreningen har i skrivende stund 201 medlemmer. Vi har faste mødedage 2 gange om ugen i vores hyggelige marinestue, og har aktiviteter for grupper med interesse for skydning (skyttelavet), lystfiskeri, fluebinding og korsang.

Siden stiftelsen i 1910 har Aarhus Marineforening haft følgende formænd:

1910   Skorstensfejermester A. Bredal

1919   Købmand H.P. Henriksen

1923   Kaptajn Poulsen

1924   Konsul Anthon C. Nielsen

1939   Maskinmester L. Dørr

1947   Glarmester Villy Kyst

1964   Assistent Knud Jakob Birthin

1969   Instruktør Erik Thomasen

1996   Maskinarbejder Hans Poulsen

2001   Ledende institutbetjent Svend Van

2004   Pakhusmester Carl Bjarne Frederiksen

2009   Ejendomsfunktionær Kai Berg

2012   IT-underviser Cai Erik Muss

2014   Ejendomsfunktionær Kai Berg

Using Format